Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Vi vill med denna integritetspolicy presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR). Trygghet är en del av vår värdegrund KAMRAT. Detta gäller inte bara vår arbetsmiljö utan du ska även kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot obebörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig / personuppgiftsbiträde

Bolaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av oss. När vi utför uppdrag där dina personuppgifter kan komma behöva lämnas ut till annan part ser vi till att teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att de vidare hanterar dina personuppgifter enligt våra riktlinjer. Och när vi hanterar personuppgifter åt andra personuppgiftsansvariga ser vi till att göra vårt yttersta för att möta de krav som ställs på oss.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du:

– Gör en intresseanmälan till någon utannonserad tjänst.

– Gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar vår kundtjänst.

– När du använder våra system eller besöker våra webbplatser. Mer information om vår användning av cookies hittar du här.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att administrera intresseanmälningar, garantiåtaganden och felavhjälpning samt kunna förbättra din upplevelse av ex vår webbplats och rikta annonser till dig.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan, efter att ha tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med externa parter, komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis rekryteringsbolag, IT-leverantörer och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer vi se till att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till info@rydjes.se

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@rydjes.se.

Förändringar av policyn

Denna integritetspolicy är ett levande dokument som kan komma att justeras. Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig om detta via våra sociala kanaler. Följ oss via www.facebook.com/rydjes/

Cookie-filer

När du besöker någon av våra webbplatser kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en “cookie” eller liknande fil. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till din hårddisk eller webbläsare.

Genom cookies får vi veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats och hur du hittade till vår sida. Vi kan också se vad du har för Internetleverantör. Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Informationen kan även användas för att förbättra relevansen av vår annonsering. Vi kommer endast att använda cookies för att se den information på din hårddisk som en cookie från våra webbplatser har lagt där.

För att mäta hur effektiv vår närvaro på Internet är kan vi komma att använda cookies för att identifiera återkommande besökare och undersöka i vilken ordning sidorna besöks.

Om din webbläsare tillåter det kan du ställa in den så att du inte kan ta emot cookies eller så att du får meddelande när det sker. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion om hur detta fungerar.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Facebook Pixel

Vi använder Facebooks pixel för att identifiera potentiella kunder och kandidater till oss. Facebook pixel ger oss då möjlighet att rikta annonser i ditt flöde beroende på vad du har besökt på våra webbplatser. Du kan i ditt flöde blockera dessa annonser från oss om du inte vill mötas av fler.